Software pro parciální korelační analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 3. 4. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. korelační analýza, která v první fázy analýzy určí a vizualizuje vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění atd. Mnohdy je ale zapotřebí při analýze dbát také na působení tzv. kovoariátu, tj. odečíst jejich vliv (parciální korelace) a tím zaručit relevantnost vypočtených výsledků.

Software PCORR poskytuje jednoduchou možnost parciální korelace (Pearsonova, spearmanova Kedallova) mezi objektivními a subjektivními daty. Software PCORR disponuje možností automatického ukládáni dosažených výsledkú do tabulky ve formátu *.xlsx. Tento software je naprogramován v programovém prostrědí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.m, který načte data ze souboru test_data.mat (obsahující data pro dvě měření: matici objektivních parametrů, matici klinických parametrů a matici kovariátů (klinických parametrů).


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.