Software pro simulaci vlastností poslechového prostoru percepční metodou

Autoři

Ing. Kristián Orlovský,  Bc. Matej Kišac.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis 

Tento software slouží pro simulování vlastností poslechového prostoru, který může být reprezentovaný pravohlou místností bez překážek a kterého jednotlivé zdi jsou z jednoho materiálu a jsou dokonale hladké (nedochází k difuzi). Tento materiál je charakterizován frekvenčně závislým činitelem zvukové pohltivosti tohohle materiálu.

Software modeluje na základě topologie místnosti a polohy posluchače a zdroje zvuku v této místnosti omezený počet zvukových odrazů, které by se při dané topologii šířili od zdroje zvuku odrazem od stěn místnosti k posluchači. Množství simulovaných odrazů je omezeno zvoleným maximálním řádem odrazů. Tyto odrazy reprezentují impulsní odezvu. Ta se získávají dvojím způsobem. První způsob je simulování této odezvy algoritmem, který ze zadaných parametrů nasimuluje tuto impulsní odezvu, aby se percepční vlastnosti v takové místnosti co nejvíce podobaly reálné místnosti zadaných parametrů. Tento algoritmus je původní. Druhou možností získání impulsní odezvy je její přímý výpočet ze zadaných parametrů pomocí obrazové metody.

Z takhle získané impulsní odezvy se pak zpožděním a filtrováním zvukového signálu vysílaného zdrojem zvuku vytvoří jednotlivé zvukové vlny prvotních odrazů, které dopadají k posluchači. Pro filtrování jsou použity filtry simulující frekvenčně závislou zvukovou pohltivost materiálů jednotlivých stěn a jsou realizovány jako filtry typu IIR 3. až 5. řádu.

Výsledkem procesu je dle zvolení buďto simulování šíření zvukových vln v dané místnosti, nebo výpočet šíření těchto vln v dané místnosti nebo taky porovnání těchto impulsních odezev (vypočtené a simulované) na základě objektivních parametrů akustických vlastností uzavřeného prostoru dané místnosti.

Aplikace pracuje ve 2D prostoru.

Popis nastavení parametrů simulace:

  • volba topologie místnosti- zde se volí rozměry místnosti, poloha zdroje zvuku a poloha posluchače. Příslušná tlačítka umožňuji vykreslení topologie, nebo zvolení polohy posluchače nebo zdroje zvuku kurzorem ve vykresleném obrázkuvolba topologie místnosti- zde se volí rozměry místnosti, poloha zdroje zvuku a poloha posluchače. Příslušná tlačítka umožňuji vykreslení topologie, nebo zvolení polohy posluchače nebo zdroje zvuku kurzorem ve vykresleném obrázku
  • max. řád odrazů- tímto parametrem se volí maximální řád odrazů, které se budou počítat při simulaci šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru, kterým je virtuální místnost pravouhlého tvaru
  • nastavení poloměru reproduktorové kružnice (nastavení vzdálenosti reproduktorů od posluchače)
  • výběr reproduktorové soustavy ze 7 předdefinovaných reproduktorových topologií
  • nastavení materiálů jednotlivých stěn místnosti ze seznamu deseti možných předdefinovaných materiálů
  • cesta pro vstupní wav soubor, cesta výstupní složky a název výstupního vícekanálového wav souboru
  • Obr. 1. Ukázka GUI aplikace pro pro simulaci vlastností poslechového prostoru percepční metodou

Aplikace je výsledkem řešení projektu FEKT-S-11-1

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz