Software měření ostrosti v termálním spektru

Autoři

Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V. On the focusing of thermal images. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2011, roč. 32, č. 11, s. 1548-1557. ISSN: 0167-8655.

Popis

Tento balík může být využit k měření koeficientů ostrosti, které jsou počítány z obrazů zachycených v termálním spektru. Na základě těchto koeficientů je možné sestavit křivku ostrosti, kterou lze využít k posuzování ostrosti analyzovaného obrazu.
Měření ostrosti založené na těchto funkcích musí splňovat tyto podmínky:

  1. Musí být nezávislé na obsahu obrazu. Nicméně na druhou stranu, čím více detailů obraz obsahuje, tím snadnější musí být ostření.
  2. Monotónní v závislosti na rozostření. Jestliže se přesuneme z pozice optimální ohniskové vzdálenosti, křivka ostrosti by měla monotónně klesat. To by se mělo dít jak při zkracování, tak při prodlužování ohniskové vzdálenosti.
  3. Křivka ostrosti musí mít pouze jedno maximum (globální i lokální maximum se musí shodovat). Toho lze snadno dosáhnout v případě, že jsou všechny objekty na scéně stejně vzdáleny od snímače, v případě různých vzdáleností se na křivce ostrosti vyskytuje několik lokálních maxim. Pak je nutné vybrat to, které odpovídá objektu, který by měl být na obrazu ostrý.
  4. Velké změny hodnoty koeficientu ostrosti v závislosti na úrovni rozostření. Díky tomu je možné dosáhnout velmi výrazné špičky u křivky ostrosti.
  5. Minimální výpočetní náročnost. V případě měření koeficientu ostrosti v reálném čase by měla být odezva funkce co nejrychlejší.
  6. Robustnost vůči šumu: i za přítomnosti šumu by měl koeficient ostrosti nabývat stejných hodnot. Je nutné zdůraznit, že na šum jsou poměrně náchylné obrazy ve viditelném a infračerveném spektru, jelikož jsou závislé na osvětlení. V případě termálních obrazů však výsledek akvizice není osvětlením ovlivněn a tudíž nelze pozorovat velké zkreslení šumem.

Na základě těchto požadavků byly v programovém balíku implementovány tyto funkce:

Rozptyl

Jedná se o jednoduché měření ostrosti. Rozostřené obrazy nabývají nižšího rozptylu než obrazy ostré.

Energie obrazového gradientu

Tato energie je založena na vertikálních a horizontálních gradientech obrazu.

Tenengrad

Toto měření je založeno na Sobelově operátoru.

Energie Laplaceova operátoru

Součet modifikovaných Laplaceových operátorů

Bylo dokázáno, že v případě Laplaceova operátoru mohou mít druhé derivace ve vertikálním a horizontálním směru opačná znaménka a tudíž se mohou vyrušit. Proto byl navržen koeficient zvaný součet modifikovaných Laplaceových operátorů, který tuto nevýhodu potlačuje.

Prostorová frekvence

Prostorová frekvence je modifikovanou verzí energie obrazového gradientu.

Všechny funkce jsou napsány v prostředí MATLAB. Ke správnému použití vyžijte nápovědu příkazem „help nazev_funkce“. Programový balík obsahuje rovněž skript, který demonstruje použití jednotlivých funkcí.