Software pro regresní analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 15. 7. 2016

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MŽOUREK, Z.; KISKA, T.; SMÉKAL, Z.; REKTOROVÁ, I. Degree of Parkinson’ s Disease Severity Estimation Based on Speech Signal Processing. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-1287-9.

GALÁŽ, Z. Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson‘ s disease severity. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. s. 533-537. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické zpracování řeči) je často potřebným krokem analýzy tzv. regresní analýza, která s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného subjektu na škále hodnotící např. vážnost onemocnění, atd. Pro tento účel je v současné době používáno mnoho sofistikovaných regresních technik. Software pro regresní analýzu (RAT) poskytuje uživateli možnost jednoduché a rychlé regresní analýzy.

Software RAT poskytuje 5 různých regresních technik: metoda klasifikačních a regresních stromů (CART), metoda ordinální regrese (OR), metoda lineární regrese (LR), metoda regrese založené na algoritmu podpůrných vektorů (SVMR), metoda regrese založené na Gaussových procesech (GPR). Software poskytuje 10 světově uznávaných metrik pro hodnocení kvality regrese (gini index (GI), absolutní chyba (AE), střední absolutní chyba (MAE), kvadratická chyba (SE), střední kvadratická chyba (MSE), atd.). Balík navíc obsahuje i funkce potřebné pro cross-validaci (k-fold, leave-one-out).

Software RAT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený skript demo.m, který načte data ze souboru test_reg.mat (obsahující matici parametrů „feat_matrix“: sloupce popisují parametry; řádky popisují pozorování, a také vektor tzv. labelů „labels“ (pro regresi to je spojitá škála hodnot).

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.