1. Neurologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny

Web

www.fnusa.cz

O univerzitě

Při vzniku Lékařské fakulty Masarykovu univerzity v Brně v roce 1919 vznikla také klinika pro choroby duševní a nervové. Psychiatrie a neurologie má tedy v Brně společnou universitní historii. V poválečné době se obě pracoviště osamostatňují a v průběhu roku 1948 vzniká 1. neurologická klinika. Pracovnímu týmu 1. neurologické kliniky se postupem času podařilo posunout toto pracoviště mezi přední pracoviště jak v České republice, tak i v Evropě: Na klinice plně funguje Centrum pro abnormální pohyby a Parkinsonovu nemoc s programem léčby extrapyramidových onemocnění. Toto centrum patří mezi dvě republiková centra pro léčení obtížně zvladatelných onemocnění pomocí sofistikované medikace a u indikovaných pacientů pomocí hluboké mozkové stimulace.

Popis spolupráce

Spolupráce se týká analýzy řečového projevu a výběru optimálních příznaků, které se používají při popisu řeči u pacientů postižených Parkinsonovou chorobou. U těchto pacientů se zpravidla vyskytuje hypokinetická dysartrie projevující se v oblasti fonace, artikulace, prozodie a plynulosti řeči. Záměrem výzkumu je analýza vybraných signifikantních parametrů řeči tak, aby bylo možné spolu s analýzou videa a funkční magnetické rezonance vytvořit automatický expertní diagnostický systém, který bude schopen hypokinetickou dysartrii rozpoznávat a popřípadě sledovat její vývoj před i po medikaci.

Publikace vztažené ke spolupráci

MEKYSKA, J., SMÉKAL, Z., KOŠŤÁLOVÁ, M., MRÁČKOVÁ, M., SKUTILOVÁ, S., REKTOROVÁ, I.: Motor Aspects of Speech Disorders in Parkinson’s Disease and their Evaluation. Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery (IF 0,29), 4/2011. ISSN 1802-4041 (In Czech)