Software pro ověření validity opakované analýzy

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Datum vzniku: 19. 1. 2017

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy biomedicínských signálů (např. patologické řeči) se běžně setkáváme s daty, které byli pořízeny ve dvou po sobě jdoucích měřeních. V této situaci je potřebným krokem analýzy ověření, zdali tyto měření poskytují relevantní údaje, tj. zdali jsou si tyto měření přibližně ekvivalentní. Pro tento účel je možné použít software tzv. „test re-test“ analýzy (TRAT).

Software TRAT poskytuje možnost výpočtu tzv. „test re-test variability“ [%], koeficientu variace, tzv. „intra-class correlation coefficient“ (ICC) a jeho p-hodnotu (ověření statistické síly koeficientu, Pearsonova korelačního koeficientu a jeho p-hodnoty (ověření statistické síly koeficientu). Software také vykreslí korelační diagram, pomocí kterého vizualizuje lineární závislost mezi oběma měřeními. Software je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K otestování je možné použít přiložený testovací skript


Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A a LO1401. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.