Software pro simulaci pohybu zdroje zvuku

Autoři

Ing. Kristián Orlovský

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Tento software slouží pro simulaci pohybu zdroje zvuku po zvolené trajektorii a její reprodukci vícekanálovou reproduktorovou soustavou.

V aplikaci lze v části pro nastavení reproduktorové topologie volit mezi čtyřmi nejčastějšími reproduktorovými topologiemi. Po vykreslení zvolené topologie lze v části pro nastavení trajektorie a rychlosti pohybu zdroje zvuku nastavit trajektorii pohybu zdroje zvuku přidáním zvoleného počtu bodů do pravé části aplikace. Nastavením počtu bodů a můžeme řídit přesnost interpolace trajektorie. Pro nastavení přesnosti simulaci lze volit počet simulovaných bodů na 1m trajektorie, které se budou interpolovat mezi zvolené body. Po vykreslení se v pravé části aplikace při reproduktorové topologii zobrazí i samotná interpolována trajektorie. Interpolaci můžeme volit mezi lineární a mezi interpolací pomoci splajnu. Dále se nastaví rychlost zdroje zvuku a přechodová funkce mezi jednotlivými body simulace (mezi dílčími simulovanými úseky). Pro simulaci si v části pro nastavení vstupních a výstupních dat zvolíme monofonní zvukový soubor, který bude představovat zvukovou vlnu vyzařující zdrojem zvuku, který chceme simulovat. Taky zde nastavíme cestu a název výstupního wav souboru.

Popis nastavení parametrů simulace:

  • volba reproduktorové topologie – zde si můžeme vybrat jednu ze čtyř nejběžnějších reproduktorových topologií
  • vzdálenost reproduktorů od středu posl. prostoru- určuje, v jaké vzdálenosti od posluchače budou umístěny reproduktory reproduktorové soustavy reprodukující simulovaný zdroj zvuku. Všechny dostupné reproduktorové soustavy mají kruhovou topologii
  • tlačítko “Vykresli“ – vykresli zvolenou reproduktorovou topologii s ohledem zvolenou na vzdálenost reproduktorů od středu reproduktorové kružnice
  • počet zadávaných bodů trajektorie- určuje počet bodů, kterými načrtneme trajektorii do obrázku s reproduktorovou topologií. Samotná trajektorie pak bude dopočítaná pomocí zvolené interpolace (lineární nebo interpolace splajnem)
  • tlačítko “Přidej body“ – slouží pro umístěni bodů, kterými chceme načrtnout trajektorii pohybu zdroje zvuku
  • tlačítko “Změň počet interp. bodů“ – slouží pro změnu počtu interpolačních bodú na 1m trajektorie při zachování zadané trajektorie
  • volba přechodového okna – zde si zvolíme přechodovou funkci mezi zvukovými segmenty pro jednotlivé interpolační body
  • prolínaní přechodů –  volba prolínání jednotlivých segmentů zadávaná v % vzorků daných segmentů
  • nastavení vstupního a výstupního souboru- zde je umožněno zvolit si vstupní wav soubor, který bude představovat zvuk vysíláný zdrojem zvuku ve vzálenosti 1m od zdroje zvuku a taky umístění a název výstupního wav souboru. Vstupní soubor lze volit mezi bílým šumem, přednastavenou monofonní nahrávkou, nebo vlastním monofonním souborem
Obr. 1. Ukázka GUI aplikace pro simulaci pohybu zdroje zvuku

Aplikace je výsledkem řešení projektu FEKT-S-11-17

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz