Software pro simulaci poslechového prostoru vícekanálovou reproduktorovou soustavou

Autoři

Ing. Kristián OrlovskýIng. Miroslav Balík, PhD.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Popis

Tento software slouží pro výpočet odrazů v poslechovém prostoru a následnou simulaci tohohle prostoru vícekanálovou reproduktorovou soustavou. Simulovaný poslechový prostor je reprezentovaný pravoúhlou místností bez překážek, kterého stěny jsou z jedného materiálu a jsou dokonale hladké (nedochází k difuzi). Tento materiál je charakterizován frekvenčně závislým činitelem zvukové pohltivosti tohohle materiálu.

Software modeluje na základě topologie místnosti, polohy posluchače a zdroje zvuku v této místnosti omezený počet zvukových odrazů, které by se při dané topologii šířili od zdroje zvuku odrazem od stěn místnosti k posluchači. Množství simulovaných odrazů je omezeno zvoleným maximálním řádem odrazů. Pro výpočet parametrů prvotních odrazů se v algoritmu používá obrazová metoda (Image Source Method). Z takhle vypočtených parametrů odrazů se pak zpožděním a filtrováním zvukového signálu vysílaného zdrojem zvuku vytvoří jednotlivé zvukové vlny prvotních odrazů, které dopadají k posluchači. Velikost zpoždění je závislá na vzdálenosti, kterou musí zvuková vlna uzrazit, aby dorazila k posluchači. Filtrace signálu slouží pro simulování frekvenčně závislé zvukové pohltivosti materiálů jednotlivých stěn. Použity filtry simulující frekvenčně závislou zvukovou pohltivost materiálů jednotlivých stěn jsou realizovány jako filtry typu IIR, které jsou 3. až 5. Řádu (frekvenční charakteristiku jednotlivých materiálů je možné zobrazit kliknutím na jedno z tlačítek pro zobrazení frekvenční charakteristiky daného materiálu). Takto získané jednotlivé odrazy jsou pak panorámovány vektorovou metodou (VBAP) pro konkrétní zvolenou reproduktorovou topologii. Výsledkem simulace je vícekanálový wav soubor, který obsahuje zvukový signál pro jednotlivé reproduktory. Taky je možné zobrazit impulzní odezvy pro jednotlivé reproduktory kliknutím na konkrétní reproduktor v příslušné části rozhraní.

Popis  nastavení parametrů simulace:

  • volba topologie místnosti- zde se volí rozměry místnosti, poloha zdroje zvuku a poloha posluchače. Příslušná tlačítka umožňuji vykreslení topologie, nebo zvolení polohy posluchače nebo zdroje zvuku kurzorem ve vykresleném obrázku
  • max. řád odrazů- tímto parametrem se volí maximální řád odrazů, které se budou počítat při simulaci šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru, kterým je virtuální místnost pravouhlého tvaru
  • nastavení poloměru reproduktorové kružnice (nastavení vzdálenosti reproduktorů od posluchače)
  • výběr reproduktorové soustavy ze 7 předdefinovaných reproduktorových topologií
  • nastavení materiálů jednotlivých stěn místnosti ze seznamu deseti možných předdefinovaných materiálů
  • cesta pro vstupní wav soubor, cesta výstupní složky a název výstupního vícekanálového wav souboru
Obr. 1. Ukázka GUI aplikace pro simulaci poslechového prostředí vícekanálovou reproduktorovou topologii

Aplikace je výsledkem řešení projektu FEKT-S-11-1

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Jiří Kouřil, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, kouril@ro.vutbr.cz