Spolupracujeme

Spolupráce v oblasti základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje je možná v rámci operačních a rámcových programů na podporu podnikání, např. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (link), programů a center kompetence Technologické agentury ČR (link) a dalších, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti a vysokou úspěšnost při jejich získávání. Zkušenosti máme i s řešením několika mezinárodních projektů COST (link) a bilaterálních projektů, naším cílem je zapojit se do projektů mezinárodní spolupráce rámcového plánu FP7 (link).

Spolupráce je také možná na základě hospodářské smlouvy mezi Vysokým učením technickým v Brně a Vaší firmou a to buďto formou smlouvy na provedení konkrétní práce (vhodné např. pro měření a vyhodnocení dat a pro zakázky menšího rozsahu), která je po převzetí práce vyfakturována, nebo formou rámcové smlouvy (vhodné u dlouhodobější spolupráce), kdy je fakturováno převzetí výsledků dílčích etap řešení. V případě zájmu prosím nejprve kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny, který s Vámi projedná možnosti a oblasti spolupráce a následně zajistí schůzku s vedoucím daného pracoviště, se kterým bude projednána nejvhodnější forma a finanční rámec spolupráce (např. hospodářská smlouva nebo podání společného projektu financovaného ze státního rozpočtu) a který zajistí přípravu potřebných dokumentů.

Vybrané společnosti

Honeywell Czech Republic, Automation and Control Solutions
Oddělení Honeywell ACS nabízí výrobky a řešení pro řízení tepelného vytápění a technologických procesů automatizačních prostředků.Spolupráce s týmem SPLab spočívá ve vyhodnocení hluku pouze určitých součástí průmyslových výrobků podle platných norem, které jsou vzhledem k povaze celkového hluku výrobku neměřitelné konvenčními přístroji pro měření hluku.

Rapid-I
Firma Rapid-I nabízí software, řešení problémů a služby v oblasti prediktivní analýzy, dolování dat a dolování textu. Společnost se zaměřuje na inteligentní automatickou analýzu rozsáhlých datových korpusů, tj. pro velké množství strukturovaných dat jako jsou například databázové systémy a nestrukturovaných dat jako jsou například texty. Firma Rapid-I nabízí podnikům volné použití programů pro dolování dat pro efektivnější využití špičkových technologií pro dolování dat a inteligentní obchodování. Získání nových informací z existujících dat umožňuje efektivnější rozhodování a provádění optimalizace zkoumaných procesů.

Audiffex
Audiffex je softwarová společnost, která se specializuje na vývoj v oblasti multimédií, vývoj zvukových efektů, hostitelských aplikací pro tyto efekty, aplikacemi pro záznam a přehrávání zvukových souborů a speciálními řešeními v oblasti audio.Audiffex je součást společnosti DISK Multimedia, s.r.o., která se zabývá prodejem a instalacemi audiovizuální techniky, kompletními řešeními pro profesionální i malá nahrávací a televizní studia, divadla, instituce a školy, sportovní haly a další.

DFM (GmbH)
Společnost DFM GmbH se zaměřuje na vývoj a výrobu speciálního zakázkového hardware pro digitální zvukové vysílání, vysoce kvalitních zvukových rozhraní pro osobní počítače a řešení, využívajících pro přenos vícekanálových zvukových signálů pomocí rozhraní IEEE1394 Firewire. Je jednou ze společností stojících za vývojem univerzálních digitálních zvukových modulů s rozhraním Firewire s označením DICE.

Gallien-Krueger
Gallien-Krueger je světoznámý výrobce hudebníky vysoce ceněných kytarových a basových komb.Tým SPLab je součástí spolupráce mezi Gallien-Krueger a společností Audiffex (DISK Multimedia, s.r.o.), v rámci které vyvíjel a implementoval digitální simulace komb Gallien-Krueger formou plug-in modulů pro zpracování na osobním počítači v reálném čase. Vývojový tým společnosti Audiffex potom realizoval plug-in moduly v podobě pro koncového zákazníka.

MESIT Instruments
MESIT přístroje spol. s r. o. se zabývá vývojem a výrobou elektroniky, přístrojové techniky a přesné mechaniky určené pro oblast civilní, letecké a vojenské techniky, pozemní vojenské techniky, dopravní techniky a průmyslového použití.Spolupráce s týmem SPLab spočívá v zakázkových měřeních parametrů elektroakustických měničů a vyhodnocení možných konstrukčních vad způsobujících zhoršení vlastností měničů.

TC Electronic
TC Electronic je mezinárodní společnost se sídlem v Dánsku, která se zabývá vývojem a výrobou hardware a software pro hudebníky a technologií pro nahrávací studia, od zvukových počítačových rozhraní přes zvukové procesory až po technologie pro mastering a digitální zvukové vysílání. Vývojový tým TC Electronic je také aktivní v oblasti mezinárodních standardů pro digitální zvukové vysílání.

Vybrané univerzity

TecnoCampus Mataró‐Maresme
TecnoCampus Mataró‐Maresme integruje výzkumné centrum CETEMMSA, několik významných technologických společností a tři školy: technická Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), ekonomická Escola Universitària del Maresme a zdravotnická Escola Superior de Ciències de la Salut. V rámci univerzity Escola Universitària Politècnica de Mataró působí skupina Signal Processing Group, která se zabývá biometrií (rozpoznávání podpisu, obličeje, dlaně), zpracováním medicínských a termografických obrazů a tzv. otiskem hlasu. Tato skupina má rozvinutou spolupráci se společnostmi jako Telefónica, Airtel, Philips, Mossos d’Esquadra či Institute for International Research (IIR). Na akademické úrovni spolupracuje s univerzitami KTH (Švédsko), University of Paris (Francie), Lliure de Brussels (Belgie), ve Stirlingu a Edinburgu (Velká Británie), Salernu (Itálie), Grazu (Rakousko).

University of Science and Technology Beijing
Univerzita se zaměřuje zejména na inženýrské obory, jako jsou informatika, strojírenství, stavby, ekologie, ekonomika a další. Podle nejnovějších statistik má tato univerzita 23 439 studentů na 10 fakultách.Hlavní oblastí spolupráce je digitální zpracování medicínských obrazů a obrazových sekvencí. V průběhu dlouhodobé součinnosti byla a je společně řešena celá řada problémů, jako např. detekce a měření parametrů tepny v ultrazvukové video sekvenci, steroskopická akvizice, využití evolučních programovacích přístupů v různých aplikacích (segmentace medicínských i obecných obrazů, klasifikace objektů, rozpoznání emocí v textu) apod.

CIBERehd Group
Výzkumná skupina MD Pere Clavého, Ph.D. v nemocnici v Mataró se zabývá především digitální analýzou trávicího traktu, střevní a anorektální motilitou, motilitou jícnu a tračníku. Mezi její členy patří Claudia Arenas Bailon, Laia Rofes Salsench, Diana Perez Gallego a Lorena Gonzalez Sanchez. Na projektech spolupracují s dalšími španělskými pracovišti vedenými např. Xavierem Calvetem (Corporaciò Sanitària Parc Taulín, Sabadell), Luisem Bujandanou (Hospital de Donostia, Vizcaya) nebo Javierem Pérez‐Gisbertem (Hospital de la Princesa, Madrid).

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Lékařská fakulta je jednou z nejstarších složek druhé největší české univerzity, založené v roce 1919, která je dnes významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí.Hlavní oblastí naší spolupráce je řešení společných projektů zaměřených na hledání nových metod analýzy časově a prostorově se měnících parametrů lidského těla reprezentovaných pomocí jedno a vícerozměrných biofyzikálních signálů za účelem přesného stanovení fyziologických parametrů popisujících stav orgánových systémů člověka. Konkrétně se zpočátku jednalo zejména o spolupráci na řešení projektu Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu, v současnosti pokračuje součinnost dále a v plánu jsou další společné projekty. Hlavní spolupracující organizační složkou je Fyziologický ústav, kde jsou realizovány lékařské experimenty, který poskytuje garanci lékařské části výzkumu, zdrojová data a podobně.

NuHAG – Numerical Harmonic Analysis Group
Výzkumná skupina NuHAG, čítající asi 20 lidí, se věnuje harmonické analýze signálů z různých pohledů. Členové skupiny se věnují jak náročným problémům z funkcionální analýzy, tak i efektivním a numericky stabilním algoritmům pro praktické numerické výpočty na počítači. Mezi hlavní oblasti zájmu patří neortogonální gaborovské systémy (různé aspekty krátkodobé Fourierovy transformace), waveletové rozklady a rovněž zpracování tzv. řídkých signálů.
Skupina NuHAG přímo spolupracuje s řadou špičkových vědců (I. Daubechies, M. Fornassier, O. Christensen, C. Heil atd.). Vedoucím skupiny je prof. Hans G. Feichtinger.

University of Stirling, COSIPRA LAB
COSIPRA LAB (cosipra.cs.stir.ac.uk) je skupina zabývající se zpracováním řečových, obrazových a kognitivních signálů, inteligentními systémy a problematikou dolování dat (data mining). Skupinu tvoří hlavně vědečtí pracovníci a studenti postgraduálního studia na ústavu informatiky a matematiky Stirlingské university ve Skotsku. Vedoucím této skupiny je Dr. Amir Hussain. COSIPRA LAB řeší řadu zajímavých projektů, které jsou financovány z různých národních a mezinárodních zdrojů a spolupracuje s řadou mezinárodních univerzit a institucí jako například Université Pierre et Marie CURIE (francie), MIT (USA), Chinese Academy of Sciences (Čína) a Harvard Medical School (USA). Dále spolupracuje s několika společnostmi jako Sitekit Ltd (Skotsko) apod.

International Institute for Advanced Scientific Studies (IIASS)
International Institute for Advanced Scientific Studies je institut zabývající se problematikou zpracování a analýzy řečových a obrazových signálů, neuronovými sítěmi a psychologickým výzkumem vzniku a rozpoznávání emocí. Skupinu tvoří vědečtí pracovníci a studenti magisterského studia na ústavu psychologie Second University of Naples a ústavu fyziky na Salerno University. Institut se podílí na pořádání mezinárodních konferencích COST (European COoperation in Science and Technology) zaměřených na multimodální analýzu verbální a neverbální komunikace, jejichž výstupy jsou pravidelně publikovány v rámci Lecture Notes in Computer Science (Springer).

1. Neurologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny
Při vzniku Lékařské fakulty Masarykovu univerzity v Brně v roce 1919 vznikla také klinika pro choroby duševní a nervové. Psychiatrie a neurologie má tedy v Brně společnou universitní historii. V poválečné době se obě pracoviště osamostatňují a v průběhu roku 1948 vzniká 1. neurologická klinika. Pracovnímu týmu 1. neurologické kliniky se postupem času podařilo posunout toto pracoviště mezi přední pracoviště jak v České republice, tak i v Evropě: Na klinice plně funguje Centrum pro abnormální pohyby a Parkinsonovu nemoc s programem léčby extrapyramidových onemocnění. Toto centrum patří mezi dvě republiková centra pro léčení obtížně zvladatelných onemocnění pomocí sofistikované medikace a u indikovaných pacientů pomocí hluboké mozkové stimulace.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie a Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Brno vznikla v roce 1998 spojením tří stávajících nemocnic a dnes se objemem poskytované péče řadí k největším nemocnicím v České republice. V únoru 2007 se také jako první a doposud jediná v České republice stala jako celek držitelem certifikátu jakosti. Nemocnice je umístěna vedle kampusu Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně, s kterou úzce spolupracuje a slouží jako fakultní nemocnice pro výuku nových lékařů.

Další společnosti a univerzity