Software pro předběžnou statistickou analýzu

Autoři

Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

GALÁŽ, Z. Preliminary Acoustic Analysis of Noise Components in Patients In Parkinsons Disease. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 476-480. ISBN: 978-80-214-5148- 3.

Mekyska J., Galáž Z., Mžourek Z., Smékal Z., Rektorová I., et al. (2015) Perceptual Features as Markers of Parkinson’s Disease: The Issue of Clinical Interpretability. International Conference on Non-Linear Speech Processing (NOLISP 2015): in press.

Popis

Předběžná statistická analýza slouží ke zjištění statistických vlastností uvažované množiny dat. V oblasti zpracování patologické řeči je častým postupem analýzy řečového signálu parametrizace řečového korpusu za účelem extrakce klinicky signifikantních parametrů popisujícím poškození řečové produkce. Výstupem parametrizace je tzv. parametrizační matice obsahující hodnoty vypočtených parametrů pro všechny uvažované řečníky. Tento software umožnuje tuto matici analyzovat. Balík PSA obsahuje funkce pro výpočet korelačního koeficientu mezi hodnotami parametrů a klinických stavem řečníka, dále umožnuje výpočet tzv. společné informace. Tento software je také možné využít k individuální analýze parametrů za účelem binární klasifikace nebo také predikce klinické škály hodnotící zdravotní stav řečníka (odhad spojité škály – regresní analýza).

Aktuální verze softwaru PSA poskytuje 6 různých klasifikačních technik (metoda podpůrných vektorů, naivní Bayesovy sítě, diskriminační analýza, k-nejbližších sousedů, klasifikační stromy a Gaussovy smíšené modely), a jednu regresní metodu založenou na algoritmu klasifikačních a regresních stromů. Software obsahuje také 18 metrik pro hodnocení klasifikace (klasifikační přesnost, senzitivita, specificita, atd.) a 10 metrik pro regresi (gini index, absolutní chyba, střední kvadratická chyba, atd.). K otestování tohoto balíku je možné použít přiložené skripty demo_classification.m a demo_regression.m, které načítají data ze souboru test_classification.mat a test_regression.mat (obsahují matici parametrů „feat_matrix“: sloupce popisují parametry; řádky popisují pozorování vektor tzv. labelů „labels“ (pro klasifikaci jsou to skupiny, např. 0/1 – zdravý/nemocný a pro regresi to je spojitá škála hodnot) a také vektor obsahující názvy jednotlivých parametrů).

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů NT13499, VG20102014033 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.