Cíle projektu

Cílem projektu je příprava spolupráce akademických pracovníků, studentů a osob z komerční sféry v oblasti zpracování signálů na mezinárodní úrovni a začlenění výzkumných týmů zabývajících se číslicovým zpracováním signálů do silných mezinárodních vazeb, které umožní transfer poznatků a technologií v rámci zúčastněných subjektů. Projekt je zaměřen na spolupráci mezi centry excelence v rámci Evropské unie, především mezi ČR, Německem, Rakouskem, V. Británií, Itálií, Dánskem a Španělskem.

K dosažení cílů projektu bude použito následujících nástrojů: podpora krátkodobých pobytů členů řešitelského týmu v zahraničních centrech excelence a špičkových vědeckých konferencích vedoucí k navazování spolupráce se zahraničními špičkovými pracovišti; podpora stáží zahraničních pracovníků vedoucí k transferu nových myšlenek a metod řešení vědeckých problémů; podpora krátkodobých pobytů významných zahraničních vědeckých pracovníků vedoucí k dalšímu vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje; pořádání mezinárodních workshopů vedoucí k budování a posílení vazeb s mezinárodními sítěmi výzkumu a vývoje; systematické vzdělávání a profesionální příprava mladých vědeckých pracovníků na efektivní vedení nových mezinárodních vědeckých skupin; podpora zahraničních stáží příslušníků cílové skupiny určená zejména k získání zkušenosti s metodikami řízení výzkumných aktivit.

V rámci projektu budou rovněž vytvořeny nové informační kanály, které umožní všem zúčastněným stranám lépe a efektivněji komunikovat a které budou rovněž sloužit k motivaci studentů doktorských a magisterských studijních programů a společností z privátní sféry k zapojení do spolupráce.