Software pro výpočet řečových parametrů a statistickou analýzu

Autoři

Ing. Tomáš Kiska

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

KISKA, T. Acoustic Analysis of Sentences Complicated for Articulation in Patients with Parkinson‘ s Disease. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 518-522. ISBN: 978-80-214-5350- 0.

Popis

V oblasti zpracování a analýzy patologické řeči je nezbytným krokem, jak výpočet samotných řečových parametrů, tak tzv. binární klasifikace. Právě ta s určitou přesností určí vhodnost vybraných objektivních parametrizačních technik pro odhad klinického stavu daného řečníka (např. zdravý řečník, nemocný řečník). V současnosti je pro tento účel používáno mnoho sofistikovaných klasifikačních technik. Software pro výpočet řečových parametrů (CaCAT) poskytuje uživateli snadnou možnost výpočtu řečových parametrů a následnou binární klasifikaci.

Software CaCAT je schopen vypočítat celkem 119 řečových parametrů popisující zejména artikulaci, ale také fonaci, prozodii nebo plynulost řeči. Dále také poskytuje možnost klasifikační techniky založené na klasifikačních stromech (RF) a světově uznávané metriky pro hodnocení kvality binární klasifikace: klasifikační přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), kompromis mezi sensitivitou a specificitou (TSS), vzájemnou informaci (MI), Matthewsův korelační koeficient a Spearmanův koeficient pořadové korelace. Pro potřeby selekce řečových parametrů, lze využít metodu mRMR (minimum Redundancy Maximum Relevance).

Software CaCAT je naprogramován v programovém prostředí MATLAB. K vypočítání řečových parametru a následné individuální statistické analýze lze využít přiložený testovací skript VypoctiParametry script.m. K výběru řečových parametrů pak slouží ukázkový skript nazvaný vypocetmRMR.m.

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.