Software pro vizualizaci biomedicínských dat

Autoři

Ing. Vojtěch Zvončák, Ing. Zoltán Galáž, Ing. Jiří Mekyska, prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Stažení

Software je možné stáhnout zde.

Publikace k citování

ZVONČÁK, Vojtěch Vizualizace biomedicínských dat v prostředí MATLAB: diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2016. 51 s. Vedoucí práce byl Ing. Zoltán Galáž.

Popis

Zpracování biomedicínských dat je často doprovázeno jistou formou vizualizace. Ta podává obecnou informaci o aktuálním stavu vsupních dat. Dále jsou často požadovány numerické výsledky statistických metod, které pak podávají detailní informace o vstupních datech.

Tento software představuje univerzální aplikaci pro zkoumání statistických vlastností dat. Vstupní data mohou představovat jakoukoli informaci (ne pouze biomedicínská data), kde jediným omezením je jejich reprezentace. Popis jejich formátu lze najít mezi stáhnutými soubory. Rozměr vstupních dat je neomezený. Například vstupní data pro jednoho pacienta můžou být ještě rozdělena do několika skupin (příklad). Interakce s uživatelem je zajišťena pomocí jednoduchého grafického rozhraní. Zobrazené grafy lze exportovat v různých grafických formátech.

Software obsahuje demo vstupní data, která uživateli umožňují rychle otestovat jeho vlastnosti.

Software umožňuje vizualizovat nebo počítat tyto metody:

  • Popisné statistiky (průmér, medián, percentily, …)
  • P-P plot, Q-Q plot, Histogram, fci hustoty pravděpodobnosti, Box plot
  • Korelační analýzu (Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace)

Projekty

Aplikace je výsledkem řešení projektů AZV 16-30805A, LO1401, COST IC1206 a FEKT-S-14-2335. Popsaný výzkum byl realizován v laboratořích podpořených z projektu SIX; registrační číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0072, operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Licence

Pro jednání o licenčních podmínkách tohoto softwaru je za VUT pověřen pracovník Centra pro transfer technologií VUT v Brně Ing. Lukáš Novák, Kounicova 966/67a, Veveří, 60200, Brno, Česká republika, novak@ro.vutbr.cz.