Zpracování medicínských signálů

O skupině

Výzkumný směr skupiny by se dal charakterizovat jako hledání nových metod analýzy časově a prostorově se měnících parametrů lidského těla reprezentovaných pomocí jedno a vícerozměrných biofyzikálních signálů za účelem přesného stanovení fyziologických parametrů či modelů popisujících stav orgánových systémů člověka. Hlavním cílem je výzkum nových metod analýzy jednorozměrných i vícerozměrných signálů, jakými jsou EKG (elektrokardiogram), PPG (fotopletyzmogram), UTZ (sonogram), a případně i dalších záznamů pořízených moderními diagnostickými technikami (např. neinvazivní, kontinuální měření krevního tlaku, počítačová tomografie, magnetická rezonance).

Skupina se v současnosti zaměřuje na zpracování ultrazvukových obrazů a obrazových sekvencí. Problematika je zkoumána velmi komplexně od možností samotného snímání obrazových dat (pracoviště je vybaveno moderní ultrazvukovou stanicí), přes jejich předzpracování (zahrnuje redukci šumu, stabilizaci globálního pohybu apod.) až po vlastní segmentaci, lokalizaci a měření objektů v obraze. Pracoviště úzce spolupracuje s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, se kterou v rámci společných projektů řeší problematiku určování parametrů kardiovaskulárního systému vyšetřované osoby na základě analýzy ultrazvukových i jiných dat.

Mezi další oblasti zájmu patří také úlohy počítačového vidění a počítačové grafiky související s extrakcí 3D informace z obrazových dat a jejich zobrazením, což je v poslední době mohutně se rozvíjející technologie, která zasahuje i zpracování a zobrazování prostorových medicínských dat.

Společnosti a univerzity se kterými skupina spolupracuje

Souvislost skupiny s vyučovanými předměty

  • Analýza signálů a soustav (BASS)
  • Číslicové zpracování signálů (BCZS)
  • Pokročilé techniky zpracování obrazu (MPZO)
  • Teoretická informatika (MTIN)
  • Zpracování řeči (MZPR)

Informace pro potenciální uchazeče

Skupina přijímá nové členy, kteří mají zájem o zpracování jednorozměrných nebo vícerozměrných signálů a chtějí investovat svoje vědomosti a schopnosti do výzkumu a vývoje nových metod a aplikací.

Významné publikace

ŘÍHA, K., POTÚČEK, I.: The Sequential Detection of Artery Sectional Area Using Optical Flow Technique In Proceedings of The 8th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing, Puerto De La Cruz, Spain, 2009. pp. 222-226. ISBN 978-960-474-139-7.

ŘÍHA, K., CHEN, P., FU, D.: Detection of Artery Section Area Using Artificial Immune System Algorithm in Proceedings of The 7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing. Puerto De La Cruz, Spain. 2008. pp. 46-52. ISBN 978-960-474-035-2.

BENEŠ, R., ŘÍHA, K.: Real-Time Motion Compensation Using Optical Flow. In Proceedings of the 33nd International Conference Proceeding on Telecommunications and Signal Processing – TSP‘ 2010. Szent Ustvan krt. 7, Budapest, Asszisztencia Szervezo Kft. 2010. p. 166 – 170. ISBN 978-963-88981-0-4.

ŘÍHA, K., CHMELAŘ, M., ČÍŽ, R.: New Ways of Non-invasive Measuring of Blood Circulation Parameters. WSEAS Transactions on Signal Processing. 2010. 2010(6). pp. 1-11. ISSN 1790-5052.

CHMELAŘ, M., ČÍŽ, R., KRAJSA, O., KOUŘIL, J.: Biosignal Data Acquisition and its Post- processing. In Advances in Biology, Bioengineering and Environment. Athens (Greece): WSEAS Press, 2010. pp. 96-101. ISBN 978-960-474-261-5.

SYSEL, P., KRAJSA, O.: Optimization of FIR filter implementation for FMT on VLIW DSP. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS’10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. s. 169-173. ISBN 978-960-474-208-0.